A Class of Lie-admissible Algebras by Qiuhui Mo, Xiangui Zhao and Qingnian Pan